AGENTURA PoKr nabízí:

 • diagnostiku rozvojových potřeb
 • tvorbu rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů
 • implementaci rozvojových projektů prostřednictvím
  • vzdělávacích aktivit,
  • koučování jednotlivců,
  • konzultacemi,
  • vedením tréninků a seminářů

ZAMĚŘENÍ

 • rozvoj managementu firem a organizací
 • posilování dovedností a schopností řídit organizaci a vést lidi v ní
 • koučování změny firemní (organizační) kultury
 • zlepšování obchodní výkonnosti firem

OBVYKLÝ A ÚČINNÝ STYL PRÁCE

Na základě osobního jednání se zadavatelem vzniká konkretizované zadání rozvojového úkolu. Buď je nejdříve provedena podrobná analýza rozvojových potřeb pomocí dotazníků, odborného pozorování procesů ve firmě zadavatele, řízených rozhovorů s pracovníky firmy, testů apod., nebo Agentura PoKr přímo zpracuje návrh rozvojového projektu, po jehož schválení zadavatelem jsou provedeny projektované činnosti – tréninkové semináře, koučování, konzultace, workshopy apod.

V přípravné, analytické fázi zadavatel může provést workshop s vrcholovými vedoucími pracovníky firmy, aby podrobně identifikoval rozvojové potřeby.

Každá rozvojová akce se odehrává na základě a pomocí manuálů, které obdrží každý účastník akce předem. Tyto manuály (pracovní sešity) obsahují výkladové texty k jednotlivým částem programu, testy dovedností a schopností, případové studie, zadání manažerských a obchodních cvičení a nácviků konkrétních požadovaných dovedností, prostor pro diskuze a týmové hledání odpovědí na klíčové problémy účastníků, pro formulaci praktických závěrů a doporučení apod. Často jsou např. během seminářů vyvíjeny koncepty žádoucích změn ve firmě. Například ve společnosti TES Třebíč se takto podařilo optimalizovat organizační strukturu a dosáhnout zvýšení efektivnosti všech procesů. Podobnou zkušenost máme z řady dalších výrobních a obchodních společností. Cílem je vždy podstatně přispět k reálným měřitelným zlepšením v produktivitě výrobní a obchodní činnosti. Implementace rozvojových projektů je tak vždy cílevědomě směřována do praxe zadavatele.

Výkladové texty v manuálech jsou koncipovány tak, aby konkrétně odpovídaly na potřeby zadavatele a šetřily čas v průběhu samotné rozvojové akce, např. semináře. Lektor tak nemusí nic zdlouhavě vysvětlovat. Účastníci si v rámci přípravy cvičení v menších týmech rychle přečtou doprovodný výklad („teoretický“ úvod) a vzápětí přejdou do kvalifikované přípravy praktické týmové aktivity.

Výsledky rozvojového projektu jsou posouzeny a prezentovány v závěrečné zprávě pro zadavatele. Ta obsahuje i doporučení a návrhy k dalším rozvojovým postupům.

Podstatným rysem Agentury PoKr je její systémový přístup ke službě zadavateli. Nejenom jednotlivé části určitého tématu, ale celé projektované akce (cyklus seminářů, konzultací, koučování atd.) jsou postaveny jako vzájemně provázaný celek na sebe organicky navazujících aktivit a změn. Smyslem tohoto přístupu je maximalizovat synergii rozvojových aktivit, a tak výrazně zefektivnit práci pro zadavatele. Tím budou i maximálně zhodnoceny investiční náklady na rozvojový projekt.

PROFIL LEKTORA

Vychází ze 17leté zkušenosti vedoucího pracovníka, 10 let praxe v obchodní činnosti a 14leté vědeckopedagogické činnosti vysokoškolského učitele. Deset let byl lektorem managementu a obchodních dovedností, v letech 1995/96 pracoval na pozici profesora v Českém manažerském centru v Čelákovicích.

Svůj odborný růst obohacuje studiem manažerské a ostatní odborné literatury, jakož i materiálů získaných při zahraničních stážích, studijních a pracovních pobytech, současnou obchodní praxí, poznatky ze spolupráce s firmami svých klientů.

Jeho celková životní zkušenost, orientace na kreativní činnosti a filozofické vzdělání se staly základem jeho profesionálních kvalit jak v managementu, tak i v obchodní činnosti.

Je autorem publikace Úvod do řízení lidských zdrojů, IMS, Praha 2005, čtyř odborných článků v oblasti managementu, které vyšly postupně v Hospodářských novinách, množství manuálů (pracovních sešitů) tvořících podklad pro vedení seminářů k managementu a obchodním dovednostem. Přednášel vybraná témata managementu na Vysoké vojenské škole ve Vyškově, je externím učitelem managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Vzdělání:

 • PhD. – filozofie, dizertace zaměřená na metodologii vědeckého poznání a myšlení
 • doktorát – společenské vědy, specializace filozofie
 • 2leté postgraduální studium UK Praha – dějiny evropské a české filozofie
 • 3 semestrový kurz pro učitele filozofie Komenského univerzity v Bratislavě
 • střední – elektrotechnické

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 • 2 trimestry univerzity v Dundee, UK, počátek devadesátých let, téma: moderní evropské myšlení a rozvoj komunikace
 • 1 trimestr univerzity v Pittsburgu, USA, téma: podnikatelská etika, manažerská komunikace
 • týdenní kurz lektorů amerického systému manažerského tréninku Kepner-Tregoe, Nyon, Švýcarsko
 • 4x týdenní konference v Centru pro vnitřní vedení Bundeswehru, Koblenz, Německo
 • týdenní studijní pobyt na dvou vojenských vysokých školách ve Francii, téma: řízení vzdělávacího procesu budoucích důstojníků francouzské armády
 • týdenní studijní pobyt na Vrchním velitelství vojsk USA v Evropě, Německo

Kurzy, semináře, konference

 • pravidelné semináře, sympozia a konference v oblasti filozofie – v rámci 15 let akademické praxe
 • řada jedno- nebo několikadenních seminářů a tréninků v oblasti managementu, koučování a obchodních dovedností – v rámci praxe lektora managementu a obchodních dovedností od roku 1995
 • zvláštní odborná způsobilost – Institut pro místní správu, Praha/Benešov – při výkonu funkce vedoucího odboru na Magistrátu v Jihlavě
 • 2x půlroční kurz managementu produktivity práce, britský systém, vzdělávací agentura Institutu svazu průmyslu v Praze
 • půlroční kurz na Open University, Brno, kompletní management

KONTAKTY

Mgr. Zora Pokorná: +420 602 535 181
e-mail: pokorna@apokr.cz

Dr. Petr Krajáč,PhD.: +420 777 306 884
sídlo agentury: Jabloňová 15, 68201 Vyškov
e-mail: krajac@apokr.cz
IČ: 621 22 037

 

Agentura PoKr, Jabloňová 15, 68201 Vyškov, IČ: 621 22 037